Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – vodiči prevádzkovateľa podľa čl. 13 Nariadenia GDPR

 

Údaje prevádzkovateľa: Spoločnosť Nákladná automobilová doprava Nitra a.s. (ďalej len „NAD Nitra a.s.“) so sídlom Jakuba Haška 3, 950 47 Nitra, IČO: 34 189 26 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 88/N, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v skratke GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom. , Kontaktné údaje prevádzkovateľa v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo uplatnenia vašich nižšie uvedených práv: sekretariat@nadnitra.sk , alebo adresa sídla spoločnosti: NAD Nitra a.s., Jakuba Haška 3, 950 47 Nitra.  Účely spracúvania a právny základ: Vaše bežné osobné údaje prevádzkovateľ spracúva za účelom plnenia povinnosti zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom (tj. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), rovnako za účelom vedenia mzdovej agendy, vedenia dochádzky, vyhotovenia zamestnaneckých magnetických kartičiek/preukazov, za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku zamestnancov a prevádzkovateľa v priestoroch prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania Vašich bežných osobných údajov je predovšetkým pracovná zmluva a plnenie zákonnej povinností prevádzkovateľa. Právnym základom pre vyhotovenie zamestnaneckého preukazu je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je potreba Vašej okamžitej identifikácie ako zamestnanca pri vstupe do priestorov zamestnávateľa, nakoľko pracujete v súkromných priestoroch zamestnávateľa, kde je strážené obchodné tajomstvo a kde je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

Právnym základom vyhotovovania Vašich obrazových záznamov (podobizeň, postava), záznamov EČV Vášho vozidla na parkovisku NAD Nitra a.s. prostredníctvom kamerového systému je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým sa sleduje zaistenie bezpečnosti na pracovisku, ochrana obchodného tajomstva, odhaľovanie kriminality a ochrana majetku zamestnancov a zamestnávateľa. Prevádzkovateľ využíva pri spracúvaní osobných údajov tzv. profilovanie, čo je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov dotknutej osoby – vodiča, prostredníctvom GPS monitorovania. Bežné osobné údaje získané prostredníctvom GPS sa používajú na vyhodnotenie a monitorovanie Vašej polohy, alebo pohybu pri plnení si pracovných povinnosti. Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie polohy vozidiel a vodičov prevádzkovateľa, vytváranie záznamov o prejdených trasách, určenie času dostavenia sa na nakládku a vykládku tovaru, získanie informácií o jednotlivých jazdách vodiča, vrátane odjazdených kilometrov, priemernej a aktuálnej spotreby PHM. Právnym základom tejto spracovateľskej činnosti je oprávnený záujem prevádzkovateľa a jeho klientov (odosielateľov), ktorým je ochrana majetku a plnenie zmluvných povinnosti (najmä zodpovednosť za škodu) voči zmluvným partnerom prevádzkovateľa, ako aj riadne vyúčtovanie pracovnej cesty.

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov

Vaše bežné osobné údaje môžu byť v prípade potreby poskytované: obchodným partnerom prevádzkovateľa, alebo orgánom verejnej moci iných členských štátov EU, ktorí potrebujú Vaše osobné údaje pre vlastné účely a určujú vlastné prostriedky spracúvania, alebo sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov a v mene prevádzkovateľa a ktorí poskytujú primerané záruky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pričom bude zachovaná integrita a minimalizácia Vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Príjemcovia, sprostredkovatelia, ktorým prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje, majú sídla po celom svete a preto v niektorých prípadoch dochádzka k presunu Vašich osobných údajov do tretích krajín (mimo EU).

Prevádzkovateľ využíva služby spoločnosti Webdispecink – powered by eurowag v oblasti správy vozového parku, monitorovania vozidiel prostredníctvom GPS a iné súvisiace služby. Spoločnosť a tým niekedy dochádza k prenosu vašich osobných údajov, spĺňa požiadavky koncepcie Ochranného štítu platných v EÚ  a požiadavky Ochranného štítu platných pre Švajčiarsko. Spoločnosť podnikla príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov a zároveň sa zaviazala, že všetky vymožiteľné práva k údajom a účinné právne prostriedky podľa GDPR sú dostupné pre dotknuté osoby.

Doba uchovávania údajov

NAD  Nitra a.s. uchováva Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a po dobu uvedenú v registratúrnom poriadku NAD Nitra a.s. Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

Vaše práva, ak už NAD Nitra a.s. ako prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie uvedené v čl. 15 GDPR (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú Vaše osobné údaje uchovávané).

Právo na opravu osobných údajov-na základe Vašej žiadosti, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu –

✓ opraví Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní Vaše neúplné osobné údaje.

✓ Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (1) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (2) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (3) namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, (4) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, (5) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (6) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.

✓ Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (1) napadnete správnosť osobných údajov, (2) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (3) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom

✓ Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú. Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním. Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla NAD Nitra a.s., Jakuba Haška 3,  950 47 Nitra, alebo elektronicky, zaslaním Vašej žiadosti na e-mailovú adresu: sekretariat@nadnitra.sk V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v NAD Nitra a.s., ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, NAD Nitra a.s. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala spoločnosť interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe. Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak NAD Nitra a.s.  nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle GDPR.

Ďalšie informácie

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zákonnou ako aj zmluvnou požiadavkou, aby prevádzkovateľ ako zamestnávateľ mohol riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov a mohol riadne zaistiť Vašu bezpečnosť na pracovisku, a zároveň je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie a plnenie zmluvy s obchodným partnerom (napr. zmluva o preprave tovaru). Osobné údaje ste prevádzkovateľovi povinný poskytnúť. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov by prevádzkovateľ, t.j. zamestnávateľ nemohol za Vás odvádzať odvody do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, nemohli by ste si uplatňovať daňové bonusy a iné práva a koniec koncov by ani nemohol existovať pracovný pomer medzi Vami a zamestnávateľom, prevádzkovateľ by nemohol riadne plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z obchodného vzťahu a z uzatvorenej zmluvy s obchodným partnerom.

 

NAD Nitra a.s. nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa Vás budú týkať, bude vždy prítomný aj personálny prvok v podobe personalistu spoločnosti, manažéra, či vedúceho úseku, na ktorom pracujete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu